29/07/2015

Algemene Ledenvergadering van zondag 26 april 2015 : Verslag van de Directeuren 2014

 

Op 5 december 2014 is op de leeftijd van 86 jaar onze Hoge Beschermvrouwe, Koningin  Fabiola, heengegaan. In 1965, na de dood van Koningin Elisabeth, aan wie ons Genootschap zijn naam te danken heeft, aanvaardde Koningin Fabiola de titel van Hoge Beschermvrouwe die tot dan gevoerd werd door de grootmoeder van haar echtgenoot — koning Leopold III was toen onze Erevoorzitter.

 

Het Genootschap betreurt bovendien het overlijden, in 2014, van twee van zijn leden: de heren Frank Van Groeningen et Joseph Tempels. Laatstgenoemde speelde een belangrijke rol als lid van het begeleidingscomité voor het Fonds Théodoridès; hij stelde nuttige wijzigingen voor i.v.m. de werking van het fonds, maar waakte er steeds over dat deze veranderingen niet indruisten tegen de doelstellingen van de vrijgevige donateurs die de oprichting van het fonds hadden mogelijk gemaakt.

 

Het Genootschap heeft zijn basisactiviteiten, met lezingen en publicaties, voortgezet; met de actieve steun van het Fonds Théodoridès heeft het verder bijgedragen tot de ontwikkeling van de Bibliotheek van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.

 

Lezingen

 

Traditiegetrouw werd in 2014 een reeks lezingen georganiseerd in samenwerking met de Educatieve Dienst en de Diffusion Culturelle van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis:

  • 23 februari 2014 — Grenouilles et crocodiles. Objets et pratiques magiques dans l'Égypte du Moyen Empire, door de heer Luc Delvaux
  • 23 maart — Le génie du dessinateur Hormin: l'interprétation de deux curieux animaux hybrides de la tombe d'Inherkhâouy à Deir el-Medina, door de heer Christian Cannuyer
  • 16 november — Shades of meaning: the use of polychromy in hieroglyphic inscriptions, door de heer David Nunn
  •  7 december — «La-belle-est-arrivée». Le buste de Néfertiti, dit de Berlin: anatomie d'un chef-d'oeuvre de l'art égyptien, door de heer Dimitry Laboury.
  • Op 27 april 2014 werd onze algemene ledenvergadering gevolgd door een lezing van de heer David Lorand  over Heur et malheur du vizir Montouhotep à Karnak.

 

Op 12 januari 2014 werden onze leden uitgenodigd om, onder leiding van de heer Luc Delvaux, de tentoonstelling “Schrijvers van contouren. Tekenkunst in het Oude Egypte” te bezoeken. Op het einde van het jaar konden zij deelnemen aan een excursie naar het Musée des Beaux-Arts te Rijsel, naar aanleiding van een tentoonstelling over Sesostris III. Het is de bedoeling dat in de toekomst nog andere dergelijke uitstappen naar binnenlandse en buitenlandse musea zullen plaatshebben.

Vermelden we nog dat velen van onze leden aanwezig waren op het succesrijke colloquium dat op 25 oktober 2014 werd georganiseerd door het Comité voor Belgische Opgravingen in Egypte rond het thema Belgisch archeologisch onderzoek in Egypte 2012-2014. Recente resultaten en vooruitzichten.


 

Publicaties

 

De twee afleveringen van deel LXXXIX (2014) van de Chronique d'Égypte zijn respectievelijk in juni en december 2014 verschenen. Wegens de groei van de sectie “Christelijk en Arabisch Egypte” is het wenselijk gebleken om aan de redacteur van deze  sectie, de koptisant Alain Delattre, een adjunct-redacteur toe te voegen die gespecialiseerd is in de Arabische papyrologie. Hiervoor werd beroep gedaan op een jonge doctor van de ULB ­— hij promoveerde in de papyrologie op 9 maart ll. —, de heer Naïm Vanthieghem, van wiens hand reeds verschillende bijdragen in de Chronique verschenen zijn.    

De Bibliographie Papyrologique werd aan de abonnees toegezonden volgens het gebruikelijke ritme, met name vijf afleveringen per jaar. Naar analogie met de redactie-uitbreiding van de Chronique d'Égypte, werd de heer Vanthieghem eveneens opgenomen in de redactiestaf van de BP waaraan hij al enige tijd zijn medewerking verleende.

In onze reeksen is in 2014 slechts één nieuw werk verschenen, met name de heruitgave, in de reeks Papyrologica Bruxellensia, van de Papyri van Cairo die destijds gepubliceerd werden door Friedrich Preisgke. Met dit werk verzorgde onze Nederlandse collega Rob Salomons een nieuwe editie, met vertaling en commentaar, van deze papyri, die al lang bekend zijn, maar aan een actualisering toe waren. Zodoende is de reeks Papyrologica Bruxellensia uit een soort winterslaap ontwaakt. De serie wordt nu geleid door Alain Martin en Paul Heilporn. Een nieuw deel, bestaande uit een aantal onuitgegeven studies van Jean Lenaerts over Isocrates papyri, zal in productie gaan zodra de kosten i.v.m. het huidige boek gedekt zijn door de verkoop.

Overigens verwachten wij vóór eind 2015 de publicatie, in de serie Monographies Reine Élisabeth, van een boek van Mw Catherine Châtelet: L'offrande du collier-menit dans les temples d’époque gréco-romaine.

 

 

Opgravingen

In 2014 hebben geen archeologische opgravingen plaatsgevonden te Elkab.

 

Representatie van de leden van de Raad van Bestuur in het buitenland

 

In januari-februari 2014 leidde de heer Laurent Bavay de 16de campagne van de gezamenlijke archeologische missie van de ULB en de Ulg naar de Thebaanse necropool. Zoals in 2013 waren de werkzaamheden meer in het bijzonder gericht op de studie en het documenteren van de piramide van Chaï. Sedert juli 2014 beschikt dit onderzoeksproject over een nieuw werkingskrediet toegekend door het F.R.S.-FNRS voor de duur van vier jaar. Het is getiteld: Paysages funéraires de la nécropole thébaine. Étudepluridisciplinaire de l’évolution d’un cimetière égyptien, de la 18e dynastie à l’Antiquité tardive (15e s. avant J.-C. - 8e s. après J.-C).

In maart 2014 volbracht de heer Bavay tevens een studiecampagne te Deir el-Medine. Hij heeft er zijn onderzoek voortgezet naar een onuitgegeven ensemble van Myceense keramiek afkomstig uit de opgravingen van Bernard Bruyère op deze site. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het raam van het IFAO-project Céramique du Nouvel Empire de Deir el-Medina sous l’égide de l’IFAO.

De heer Bavay heeft twee lezingen gegeven over de onderzoekingen in de Thebaanse necropool: te Londen in september 2014 en te Milaan in november. In december maakte hij deel uit van een doctoraatsjury van de Universiteit Paris-Sorbonne (Paris IV). In juli had hij zitting in de commissie voor de werving van wetenschappelijke leden van het IFAO.

Ten slotte vermelden we nog het verschijnen, in 2014, van de eerste twee afleveringen van een nieuw elektronisch tijdschrift dat gezamenlijk wordt uitgegeven door de ULB en de Universiteit Paris-Sorbonne onder de titel Nehet. Revue numérique d’Égyptologie. De heer Bavay zetelt in het redactiecomité van dit tijdschrift, dat gratis toegankelijk is op de website

 

De heer Willy Clarysse heeft in oktober 2014 deel uitgemaakt van een doctoraatsjury van de Universiteit van Rome.

 

De heer Alain Delattre heeft referaten gehouden tijdens vier colloquia in het buitenland: in juni, oktober en december 2014 in Parijs, aan de École Pratique des Hautes Études en aan de École Nationale des Chartes; in september te Rome, op het colloquium georganiseerd door de École Française de Rome rond het thema Les moines autour de la Méditerranée. Het IFAO publiceerde in 2014 een boek waarvan de heer Delattre coauteur is: Papyrus grecs et coptes de Baouît conservés au musée du Louvre.

De heer Delattre werd aan de École Pratique des Hautes Études, sectie “Sciences historiques et philologiques tot “Directeur d’études” benoemd. Hij geeft er colleges over de koptische taal en documentaire bronnen. Deze buitenlandse waardering voor een van onze wetenschappers vervult ons met trots. Maar is Frankrijk wel echt een vreemd land voor een geleerde uit onze regionen?

 

De heer Eric Gubel zetelde in een examencommissie te Straatsburg. Hij deed mededelingen tijdens drie bijeenkomsten buiten België: in juni-juli 2014 in het Metropolitan Museum te New York (waar hij ook een lezing hield in november); in september in Sardinië, op het 8ste “Congrès international d’études phéniciennes et puniques”; in november te Parijs.


De heer Luc Limme heeft in januari en november 2014 deelgenomen aan twee vergaderingen te Leiden in zijn hoedanigheid van lid van het redactiecomité van het recenserend tijdschrift Bibliotheca Orientalis.


De heer Alain Martin was in juni 2014 voor een kort studieverblijf in Praag. In augustus vertegenwoordigde hij de “Association internationale de Papyrologues” op de algemene vergadering van de “Fédération Internationale des Associations d'études classiques” te Bordeaux.


De heer Harco Willems leidde in maart-april 2014 de 13de opgravingscampagne te Dayr al-Barsha, waar een interessant mummiemasker uit het einde van het Oude Rijk werd ontdekt. In een You Tube-filmpje is te zien hoe onze collega zich met zin voor humor leent tot het vervaardigen van een masker van dit type.

Dezelfde opgravingscampagne heeft sporen van een nederzetting uit de Amarnaperiode aan het daglicht gebracht in de zone van al-Sjaych Saʽīd.

De uitgeverij Brill publiceerde in 2014 H. Willems’ boek over de elitebegraafplaatsen van het Middenrijk: Historical and Archaeological Aspects of Egyptian Funerary Culture.

Religious Ideas and Ritual Practice in Middle kingdom Elite Cemeteries

 

De heer Jean Winand gaf in april 2014 een doctoraal seminarie te Liverpool. In juni nam hij deel aan de 46ste “Ständige Ägyptologenkonferenz” in München; in december woonde hij in Genève een bijeenkomst bij gewijd aan 3000 ans d'expresion écrite; in dezelfde maand nam hij in Parijs deel aan een workshop over de negaties in het Oudegyptisch. In november hield hij in Jeruzalem een lezing over de Egyptische dialecten (vóór het koptisch).

Op verzoek van de heer Winand zal vanaf het eerstvolgende jaarverslag der directeuren niet alleen gerapporteerd worden over de representatie van de leden van de Raad van Bestuur in het buitenland, maar ook in België.

 

 

Les commentaires sont fermés.